Algemene voorwaarden voor dierenpensions

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Dierenpension:

De natuurlijke- of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

1.2 Gastdier:

Het huisdier van de klant, met betrekking waartoe de pensionovereenkomst wordt / is gesloten.

1.3 Klant:

De natuurlijke of rechtspersoon, die met een dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.

1.4 Gastheer:

Diegene, die namens het dierenpension bevoegd is de pensionovereenkomst af te sluiten en uit te voeren.

1.5 Pensionovereenkomst:

De overeenkomst tussen een dierenpension en een klant, waarbij het dierenpension zich verbindt het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

1.6 Verzorging:

De door een dierenpension in het kader van de pensionovereenkomst uit te voeren

werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.

1.7 Huisvesting:

Het in het kader van de pensionovereenkomst tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Artikel 2 : Inschrijving

2.1

Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in een dierenpension wordt door de gastheer/-vrouw een reserveringsformulier/klantenkaart opgemaakt. Bij het opmaken en het verzenden van dit reserveringsformulier heeft de klant te kennen gegeven van de voorwaarden op de hoogte te zijn.

2.2

Het reserveringsformulier/klantenkaart bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van het dierenpension en de klant, de naam van de gastheer/-vrouw, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.

2.3

Het reserveringsformulier, voorzien van de handtekening van de klant en de gastheer/-vrouw, geldt als bevestiging van de totstandkoming van de pensionovereenkomst. Aan de klant zal een exemplaar van de pensionovereenkomst worden afgegeven.

2.4

Bij telefonische reservering wordt het reserveringsformulier per mail aan de klant toegezonden. De klant dient het reserveringsformulier, voorzien van handtekening retour te zenden aan het pension.

Wanneer het reserveringsformulier niet binnen vijf (5) werkdagen retour gezonden is, komt er geen reservering tot stand en is er dus geen overeenkomst.

Artikel 3: Reserveringssom

3.1

Na reservering door de klant is het dierenpension gerechtigd van de klant een reserveringssom te verlangen over de periode tussen de totstandkoming van de pensionovereenkomst en de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension. Dit bedrag is 25% van de totale verblijfskosten.

3.2

De reserveringssom wordt op de eerste breng dag verrekend met hetgeen de klant overigens op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is.

3.3

Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 21 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste breng dag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension 50% van de reserveringssom verschuldigd.

Dit bedrag wordt aan de klant doorberekent.

Teruggave van de door de eigenaar betaalde reserveringskosten vindt slechts plaats in navolgende gevallen:

a. Plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de eigenaar van de hond of een van zijn gezinsleden.

b. Ziekte of sterfgeval van een familielid van de eigenaar in de eerste graad.

c. Ziekte of sterfgeval van de onder te brengen hond. De klant dient hiervoor wel een bewijsstuk van de dierenarts te overhandigen aan het dierenpension. Mits het een en ander ten genoegen van het pension wordt aangetoond.

3.4  

Bezwaren tegen de hoogte van de reserveringssom heffen de betalingsverplichting niet op.

Artikel 4: Betaling

4.1

De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

4.2

Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van het dierenpension.

4.3.1

Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, geschiedt bij aanvang van de pensionovereenkomst, dit is de eerste breng dag.

4.3.2

Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant tegen de overeengekomen prijs per dag in rekening brengen.

4.5

Betaling door de klant aan het dierenpension geschiedt tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

4.6

In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 225,=

4.7

Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, in geval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 5: Rechten en plichten van het dierenpension

5.1

Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

5.2

Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

5.3

Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

5.4

Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen (laten) toedienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.

5.5

Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan het dierenpension de gehele reserveringssom verschuldigd als genoemd in artikel 3.3 van deze voorwaarden.

5.6

Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren aan zowel de klant en/of het gastdier, indien de klant de afspraken betreffende de openingstijden van dierenpension en/of de door het dierenpension en/of de wet verplicht gestelde inentingen van het gastdier niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen.

Bij de weigering door het hondenpension van opname in het pension wegens het ontbreken van een geldig vaccinatiebewijs, alsmede het voortijdig beëindigen van de verblijfsduur van de hond, is het pension niet gehouden tot terugbetaling van de reeds betaalde gelden en wordt het overeengekomen eindbedrag, voor zover als nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.

5.7

Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, gaat de eigendom van het gastdier om niet over van de klant op het dierenpension.

5.8

Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de pensionovereenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de overeengekomen prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd.

5.9

Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van de door het gastdier opgelopen, danwel bij het gastdier behandelde of vermoede ziekten of aandoeningen tijdens het verblijf in het dierenpension.

Artikel 6: Rechten en plichten van de klant

6.1

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan de gastheer/-vrouw te verstrekken, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.

6.2

De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet verstrekken, danwel het verstrekken van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

6.3

De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de overeengekomen aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension aan het dierenpension af te geven het bewijs van inenting tegen honde- en katteziekte, parvo (bij honden) en niesziekte (bij katten), alsmede het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend vereiste inenting. (zie ook artikel 5.6)

Artikel 7: Ziekte en/of overlijden van het gastdier

7.1

De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier of een redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

7.2

Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het dierenpension.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1

Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het pension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.

8.2

Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

8.3

Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.

8.4

Ingeval het dierenpension aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs met daarbij een maximum van bedrag € 365,= (zegge driehondervijfenzestig Euro).

8.5

De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van deren en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

Artikel 9: Geschillen en toepasselijk recht

9.1

In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

9.2

Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.3

Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Artikel 10: Algemeen

10.1

Op de overeenkomsten zijn de bovenstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.

10.2

Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde vooraf afgesproken tijdstippen de dierenverblijven te mogen bezoeken.

10.3

De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan 5 dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt tegen het dierenpension.

Artikel 11: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.